misja Fundacji

Rozdział I STATUTU FUNDACJI

Postanowienia ogólne

Art 1

Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora Marię Chełmińską aktem notarialnym sporządzonym przez Panią notariusz Zofię Gutowską w jej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2002 roku / rep. A 1376/2002 /, ze zmianami z dnia 8 kwietnia 2009 roku /rep. A 653/2009 /, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203/ oraz postanowień niniejszego Statutu.

Art.2

Fundacja ma osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

Art 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Art.5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.