misja Fundacji

Rozdział II STATUTU FUNDACJI

Cele, zasady i formy działania Fundacji

Art 6

Fundacja w odpowiedzi na potrzeby moralne i duchowe osób chorych, cierpiących i samotnych zamierza utworzyć jedną lub więcej placówek o charakterze leczniczym, opiekuńczym lub podobnym pod wspólną nazwą DOM ULGI W CIERPIENIU.

Art.7

Kierując się zasadami duchowości św. Ojca Pio Fundacja będzie:

  1. przynosić ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale dawać pokrzepienie zranionej duszy w duchu chrześcijańskiej Wiary, Nadziei i Miłości.
  2. świadczyć czynną miłość człowiekowi cierpiącemu realizując w praktyce słowa św. Ojca Pio: " W każdym chorym jest Jezus, który cierpi. W każdym ubogim jest Jezus, który kona. W każdym ubogim chorym jest Jezus, który cierpi i kona podwójnie."
  3. łączyć profesjonajną wiedzę i naukę z modlitwą, formacją moralną i duchową personelu, tak, aby chorzy i potrzebujący doświadczali bezwarunkowej miłości Boga, by umacniała się w nich miłość do Jezusa ukrzyżowanego.

Art. 8

W utworzonych przez siebie placówkach Fundacja kierować się będzie wskazaniami św. Ojca Pio, by były to placówki chrześcijańskie, dobroczynne, bezinteresowne, leczące całego człowieka - jego duszę i ciało.

Art. 9

W swojej działalności Fundacja wzorować się będzie na Fundacji św.Ojca Pio pod nazwą "Casa Sollievo della Sofferenza" we Włoszech / vide art.7-8 /.

Art 10

Kierując się powyższymi zasadami Fundacja zatrudniać będzie w utworzonych placówkach personel, oraz przyjmować wolontariuszy o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych, chrześcijan - katolików chcących pogłębiać swoje życie duchowe i kulturę religijną.

Art.11

1. W zależności od profilu utworzonych placówek Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:

  1. działania medyczne w zakresie: diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, profilaktyka, oświata zdrowotna
  2. działania opiekuńcze, pedagogiczne, opieka pszchologiczna
  3. propagowanie idei św. Ojca Pio
  4. wydawanie dwumiesięcznika Ojciec Pio do Chorych
  5. opiekę duszpasterską
  6. formację duchową personelu, pracowników Fundacji i innych osób zainteresowanych ideą św. Ojca Pio
  7. działalność gospodarczą i inną wyszczególnioną w rozdziale III pozyskującą środki majątkowe Fundacji

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie usług medycznych - w szczególności: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, psychoterapii oraz diagnostyki, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, w zakresie usług opiekuńczych, pedagogicznych, szkolenia wolontariuszy, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku podeszłym.
Opłaty od uczestników mogą pokrywać koszty realizacji w/w działań w całości lub części.
Fundacja może sprzedawać wyroby terapii zajęciowej, cegiełki, bilety na imprezy charytatywne.

Art. 12

Fundacja może współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

Art. 13

Placówka /-i/ DOM ULGI W CIERPIENIU utworzona zostanie, a następnie utrzymywana będzie ze środków majątkowych Fundacji.

Art. 14

Fundacja pozostanie zawsze ideowo złączona z Kościołem Rzymsko - Katolickim.

Art. 15

Przewiduje się współpracę ze Zgromadzeniami, Zakonami, innymi Fundacjami, Stowarzyszeniami - także spoza Rzeczypospolitej Polskiej, jak również możliwość połączenia z inną Fundacją czy Stowarzyszeniem.

Art. 16

Nie przewiduje się możliwości zmiany celu Fundacji.