misja Fundacji

Rozdział II STATUTU FUNDACJI

Cel, misja oraz zasady i formy działania Fundacji

Art 6

 1. W odpowiedzi na potrzeby moralne i duchowe osób chorych, cierpiących i samotnych zamierza utworzyć jedną lub więcej placówek o charakterze leczniczym, opiekuńczym lub podobnym pod wspólną nazwą DOM ULGI W CIERPIENIU.
 2. Duchową misją Fundacji, jako kontynuacji dzieła św. Ojca Pio, jest odpowiedź na PRAGNIENIE Chrystusa, wyrażająca się zaproszeniem do modlitwy wstawienniczej ratującej dusze oraz ofiarowania siebie w duchu miłości czystej, by ulżyć Jego Męce.
 3. Naszym charyzmatem jest ULGA W CIERPIENIU DLA CHRYSTUSA.
 4. Duchowym i modlitewnym zapleczem Fundacji są dusze ofiarne.

Art.7

Kierując się zasadami duchowości św. Ojca Pio Fundacja będzie:

 1. przynosić ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale dawać pokrzepienie zranionej duszy w duchu chrześcijańskiej Wiary, Nadziei i Miłości.
 2. świadczyć czynną miłość człowiekowi cierpiącemu realizując w praktyce słowa św. Ojca Pio: " W każdym chorym jest Jezus, który cierpi. W każdym ubogim jest Jezus, który kona. W każdym ubogim chorym jest Jezus, który cierpi i kona podwójnie."
 3. łączyć profesjonajną wiedzę i naukę z modlitwą, formacją moralną i duchową personelu, tak, aby chorzy i potrzebujący doświadczali bezwarunkowej miłości Boga, by umacniała się w nich miłość do Jezusa ukrzyżowanego.
 4. realizować dzieło miłości czystej ofiarnej ratującej dusze dla Chrystusa.

Art. 8

W utworzonych przez siebie placówkach Fundacja kierować się będzie wskazaniami św. Ojca Pio, by były to placówki chrześcijańskie, dobroczynne, bezinteresowne, leczące całego człowieka - jego duszę i ciało.

Art. 9

W swojej działalności Fundacja wzorować się będzie na Fundacji św.Ojca Pio pod nazwą "Casa Sollievo della Sofferenza" we Włoszech / vide art.7-8 /.

Art 10

Kierując się powyższymi zasadami Fundacja zatrudniać będzie w utworzonych placówkach personel, oraz przyjmować wolontariuszy o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych, chrześcijan - katolików chcących pogłębiać swoje życie duchowe i kulturę religijną.

Art.11

1. W zależności od profilu utworzonych placówek Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:

 1. / działania medyczne w zakresie: diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, profilaktyka, oświata zdrowotna
 2. / działania opiekuńcze, pedagogiczne, opieka pszchologiczna
 3. / propagowanie idei św. Ojca Pio
 4. / wydawanie czasopisma Ojciec Pio do Chorych lub innych materiałów
 5. / opiekę duszpasterską
 6. / formację duchową personelu, pracowników Fundacji i innych osób zainteresowanych ideą św. Ojca Pio
 7. / działalność gospodarczą i inną wyszczególnioną w rozdziale III pozyskującą środki majątkowe Fundacji
 8. / działalność zgromadzeń zakonnych lub innych form życia konsekrowanego

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie usług medycznych - w szczególności: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, psychoterapii oraz diagnostyki, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, w zakresie usług opiekuńczych, pedagogicznych, szkolenia wolontariuszy, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku podeszłym.
Opłaty od uczestników mogą pokrywać koszty realizacji w/w działań w całości lub części.
Fundacja może sprzedawać wyroby terapii zajęciowej, cegiełki, bilety na imprezy charytatywne.

Art. 12

Fundacja może współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla realizacji celów statutowych.

Art. 13

Placówka /-i/ DOM ULGI W CIERPIENIU utworzona zostanie, a następnie utrzymywana będzie ze środków majątkowych Fundacji.

Art. 14

Fundacja pozostanie zawsze ideowo złączona z Kościołem Rzymsko - Katolickim.

Art. 15

Przewiduje się współpracę ze Zgromadzeniami, Zakonami, innymi Fundacjami, Stowarzyszeniami - także spoza Rzeczypospolitej Polskiej, jak również możliwość połączenia z inną Fundacją czy Stowarzyszeniem.

Art. 16

Nie przewiduje się możliwości zmiany celu Fundacji.