misja Fundacji

Rozdział IV STATUTU FUNDACJI

Organy Fundacji

Art 27

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów
 2. Zarząd

Art28

Zgromadzenie Fundatorów składa się z osoby fizycznej, która powołała Fundację jako Fundator - założyciel i wniosła wkład założycielski oraz osób fizycznych, które przystąpiły jako współfundatorzy.

Art. 29

Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

Art. 30

Skład pierwszego Zgromadzenia Fundatorów powołuje Fundator - założyciel.

Art 31

Zgromadzenie Fundatorów, gdy liczy co najmniej trzech członków, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

Art.32

Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów należy zwoływanie zgromadzeń, przewodniczenie im i kierowanie jego pracami.

Art. 33

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w zakresie swoich kompetencji w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów (wyjątek stanowi podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji).

Art. 34

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. wytyczanie kierunków działania Fundacji, a w szczególności określanie sposobu wykorzystania środków służących do realizacji celów Fundacji
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zaznaczeniem ich funkcji
 3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu
 4. ocena działalności Fundacji
 5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności i udzielanie Zarządowi absolutorium
 6. zmiany Statutu Fundacji
 7. 1./ Zgromadzenie Fundatorów może może powoływać i znosić nowe organy w trakcie działania Fundacji - sprawuje wówczas nad nimi nadzór
 8. 2./ Fundacja może zainicjować powstanie zgromadzeń zakonnych lub innych form życia konsekrowanego i ubiegać się dla nich o aprobatę kanoniczną kompetentnej władzy Kościoła rzymsko-katolickiego.
 9. Zgromadzenie Fundatorów może powoływać do swojego grona ofiarodawców, którzy zadeklarują zamiar wejścia do Zgromadzenia Fundatorów
 10. uczestniczenie w podejmowaniu uchwały o likwidacji Fundacji (vide art. 45)

Art. 35

 1. Zarząd liczy 1 - 7 osób.
 2. Jeżeli liczebność Zarządu wynosi co najmniej 3 osoby, spośród osób wchodzących w skład Zarządu Zgromadzenie Fundatorów może wyznaczyć Prezesa Zarządu, a także - w razie potrzeby - Wiceprezesa Zarządu lub Skarbnika lub Sekretarza.
 3. Członkostwo w Zarządzie nie jest ograniczone w czasie.

Art. 36

Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator - założyciel w liczbie 7 osób. Następnie wszelkich zmian w składzie Zarządu (odwoływanie, powoływanie członków) dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.

Art. 37

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:

 1. jedyny członek Zarządu, gdy Zarząd jest jednoosobowy
 2. dwaj członkowie Zarządu, gdy Zarząd liczy co najmniej dwie osoby
 3. niezależnie od pkt.2, jeżeli Zgromadzenie Fundatorów wyznaczyło Prezesa Zarządu, może on reprezentować Fundację samodzielnie

Art. 38

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

Art. 39

Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, opracowuje programy działania oraz roczne i wieloletnie plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów.
 2. administruje i odpowiada za majątek Fundacji
 3. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne (vide Art.21)
 4. realizuje wytyczone przez Statut cele Fundacji
 5. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji
 6. tworzy i znosi, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów, zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne (np. zespoły doradcze)
 7. ustala wielkość zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Fundację
 8. opracowuje sprawozdania z działalności Fundacji

Art. 40

Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym – w formie stacjonarnej lub zdalnej (z ew. udziałem głosów zebranych w trybie indywidualnym np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych nośników).

Art. 41

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów wynik głosowania rozstrzyga Prezes Zarządu.

Art. 42

Organy Fundacji wykonują swoje zadania "non profit".

Art. 43

Sprawozdanie ze swojej działalności Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów za rok kalendarzowy, w terminie do 15 marca roku następnego.