misja Fundacji

Rozdział III STATUTU FUNDACJI

Majątek Fundacji

Art 17

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 6.500,00 zł wraz z odsetkami bankowymi - majątek zebrany od darczyńców (wpisanych do Księgi Ofiarodawców) przez Marię Chełmińską, inicjatorkę powołania Fundacji, zwaną dalej Fundatorem - założycielem. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 3.500,00 zł

Art.18

Istnieje możliwość włączania do Fundacji dalszych osób w charakterze współfundatorów.

Art. 19

Fundatorzy mogą dokonywać uzupełniania majątku w trakcie działania Fundacji.

Art. 20

Majątek Fundacji zwiększają składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Art 21

Składniki majątkowe Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków i zapisów
  2. dotacji i subwencji
  3. ze zbiórek publicznych, imprez, sprzedaży cegiełek i tym podobnych
  4. z dywidend i zysków z akcji i udziałów
  5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych
  6. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych
  7. dochodów z działalności gospodarczej
  8. inne wpływy i dochody, w tym przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą

Art.22

Dochody Fundacji mogą mieć charakter pieniężny i rzeczowy.

Art. 23

Fundacja w bliżej nieokreślonym czasie rozpocznie działalność gospodarczą.

Art. 24

( wykreślony )

Art. 25

Fundacja może zawierać umowy z firmami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami prawnymi, a także tworzyć w obrębie Fundacji własne zakłady, przedsiębiorstwa i tym podobne oraz przyłączać inne podmioty typu zakładowego.

Art. 26

Fundacja może otwierać biura i oddziały Fundacji poza siedzibą, na potrzeby prowadzonej działalności statutowej. Oddziały Fundacji mogą używać własnej pieczęci.